Makaleler

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasında Yeni Kanuni Düzenleme

Kasım 2020, ERDEMİR&ÖZMEN AVUKATLIK ORTAKLIĞI

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasında Yeni Kanuni Düzenleme

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasında Yeni Kanuni Düzenleme

 

ERDEMİR&ÖZMEN AVUKATLIK ORTAKLIĞI

2020

 

"Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”)" 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un konusunu, Kanun’un ilk maddesi kapsamına giren kesinleşmiş alacaklar ve bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümler ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin hükümler oluşturmaktadır.

İşbu bilgi notu bahsi geçen Kanun uyarınca vergi yapılandırmasına ilişkin bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması

Kanun’un 2. maddesi uyarınca; Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan Kanunun yayımı tarihi itibarıyla;

a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı fer’i amme alacakları yerine Kanun’un yayımı tarihine kadar yurtiçi üretici fiyat endeksi (“Yİ-ÜFE”) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde ise fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanun’da belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile aslı Kanun’un yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının,

b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50’si ve bu tutara gecikme zammı yerine, Kanun’un yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece gecikme zammından ibaret olması hâlinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanun’da belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının,

c) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve 1. maddenin ilk fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında olan idari para cezalarının tamamı (“31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları (24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 07.11.1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’a göre verilen idari para cezaları ile 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları hariç)” m.1/1-a.2) ile bunlara bağlı fer’i amme alacakları yerine, Kanun’un yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanun’da belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaya bağlı fer’ilerin tamamının,

ç) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve yukarıdaki bentlerin dışında kalan asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bu alacaklara bağlı fer’i amme alacakları yerine Kanun’un yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanun’da belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının,

tahsilinden vazgeçileceği hükme bağlanmıştır.

Yine aynı hükmün 2. fıkrasında ise, Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan Kanun’un yayımı tarihi itibariyle;

a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı fer’i amme alacakları yerine Kanun’un yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanun’da belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı Kanun’un yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,

b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 30.03.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin, Kanun’da belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin,

tahsilinden vazgeçileceği hükme bağlanmıştır.

Kanun kapsamına giren dönemlere ilişkin olmakla birlikte Kanun’un yayımı tarihi itibariyle 213 sayılı Kanun’un 15. maddesi uyarınca mücbir sebep hali ilan edilmesi nedeniyle beyanname verme ve ödeme süresi ertelenen vergilerden ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler hakkında söz konusu Kanun hükümlerinin uygulama alanı bulmayacağı da Kanun’un 2. fıkrasında vurgulanmıştır.

Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilerin üreticileri ve ithalatçılarının, 213 sayılı Kanun’un mükerrer 257. maddesinin 1. fıkrasının (6) numaralı bendinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verdiği yetki kapsamında kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiket ve işaretleri kullanmalarına izin verilebilmesi için işbu Kanun kapsamında yapılandırılan ve vadesi 01.03.2016 tarihinden sonra gelen 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan ürünlere ilişkin özel tüketim vergisi ve bu vergiye ait beyannameden doğan damga vergisi ile bu vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Kanun’un yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın tamamının ödenmesi şart olduğu Kanun’un 2. maddesinin (5) numaralı fıkrası ile hükme bağlanmıştır.

Kanun’un 2. maddesinin (6) numaralı bendi uyarıca; söz konusu Kanun’un kapsadığı dönemlere ilişkin olup Kanun’un yayımı tarihi itibariyle yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için, mükelleflerce, Kanun’da öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla söz konusu alacaklar da ilgili madde kapsamında yapılandırılacaktır. Anılan madde kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat yapılmayacak ve alacakların vade tarihi olarak Kanun’un yayımı tarihi kabul edilecektir. Bu kapsamda yapılandırılan tutarların Kanun’da öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde vade tarihinde değişiklik yapılmayacaktır.

2464 Sayılı Kanun’un 97. maddesine göre tahsili gereken ücretler ile su, atık su ve katı atık ücreti alacaklarından vadesi 31.08.2020 tarihinden önce olduğu hâlde Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olanlar ile bunlara bağlı hakkında 2. maddenin ilk fıkrasının (ç) bendi hükümlerine göre yapılacak hesaplamalar sonucunda belirlenen tutarların aynı fıkra hükümleri çerçevesinde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara bağlı cezaların ve fer’ilerin tahsilinden vazgeçileceği aynı maddenin (7) numaralı bendi ile hüküm altına alınmıştır.

Kanun’un 2. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca; Büyükşehir belediyelerinin, 2872 sayılı Kanun’un 11. maddesine göre vadesi 31.08.2020 tarihinden önce olduğu hâlde Kanun’un yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacak asıllarının tamamı ile bunlara fer’iler hakkında 2. maddenin ilk fıkrasının (ç) bendi hükümlerine göre yapılacak hesaplamalar sonucunda belirlenen tutarların aynı fıkra hükümleri çerçevesinde ödenmesi hâlinde bu alacaklara bağlı cezaların ve fer’ilerin tahsilinden vazgeçileceği vurgulanmıştır.

2560 Sayılı Kanun kapsamında büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi 31.08.2020 tarihinden önce olduğu hâlde Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan; su ve atık su bedeli alacak asıllarının tamamı ile bunlara bağlı fer’iler hakkında Kanun’un 2. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükümlerine göre yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenecek tutarların aynı fıkra hükümleri çerçevesinde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara bağlı cezaların ve gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’ilerin tahsilinden vazgeçileceği aynı maddenin (9) numaralı bendi ile hükme bağlanmıştır.

 

Kanun’un 2. maddesinin (11) numaralı bendi uyarınca;

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup Kanun’un yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

b) Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

c) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden Kanun’un yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçileceği hüküm altına alınmıştır.

31.08.2020 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup Kanun’un yayımı tarihinden önce Kurum tarafından resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği hâlde Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden Kanun’un yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, söz konusu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçileceği kabul edilmiştir.

Kanun’un 2. maddesinin (13) numaralı bendi uyarınca; 31.08.2020 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup Kanun’un yayımı tarihinden önce kesinleştiği hâlde söz konusu Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ve Kurum tarafından takip edilen idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden Kanun’un yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve söz konusu Kanun kapsamına giren alacakların asıllarının Kanun’un yayımı tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen; fer’ilerinin Kanun’un yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, kalan %60’ının tahsilinden vazgeçileceği kabul edilmiştir.

Kanun’un 2. maddesinin (15) numaralı bendi ile 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile ek 5. ve ek 6. maddeleri kapsamında sigortalı olanların, anılan madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılacakları hüküm altına alınmıştır.

2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup Kanun’un yayımı tarihinden önce 5510 sayılı Kanun’un 60/1-g bendi kapsamında tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan prim borçlarının 30.04.2021 tarihine kadar ödenmesi hâlinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Kanun’un yayımı tarihinden önce 5510 sayılı Kanun’un 60/1-g bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanların anılan Kanun’un 67. maddesinde belirtilen şartları taşımaları hâlinde, bu Kanun’un yayımı tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın Kanun’un yayımı tarihinden itibaren 30.04.2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılacaklardır.

Kanun’un 2. maddesinde yer alan hükümlerden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartları sağlıyor olmalarının yanı sıra dava açmamaları, açılmış bir dava varsa davadan vazgeçmeleri ve kanun yoluna başvurmamaları gerekmektedir.

Kanun hükümlerinden yararlanmak için yapılması gerekenler

Kanun’un “Ortak Hükümler” başlığını taşıyan 3. maddesine göre Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

a) 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları,

b) Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil); Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 28.02.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri,

gerekmektedir.

Anılan hükmün devamında ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde sürenin tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biteceği kabul edilmiştir. Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarların peşin veya taksitler halinde ödenmesi de mümkündür.

Kanun’un 4. maddesi uyarınca;

“Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31.12.2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 100 Türk lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i alacaklardan tutarı 200 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden

vazgeçileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31.12.2014 tarihinden önce olmakla birlikte Kanun’un yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarelerince takibi gereken her bir alacağın; türü, yükümlülüğü, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 100 Türk lirasını aşmayan asli alacakların, idari para cezalarında 150 Türk lirasını aşmayanların ve tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i alacaklarda toplamı 200 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçileceği de aynı maddenin 2. fıkrası ile hüküm altına alınmıştır.

5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılan iş yerlerine ilişkin olup iş yerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31.12.2017 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu hâlde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 100 Türk lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 200 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilecektir.

İşverenlerin ve 3. şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14., 21., 23., 39. ve 76. maddeleri, 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga 10., 26., 27. ve 28. maddeleri, 1479 sayılı Kanun’un mülga 63. maddesi ve 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun mülga 129. maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir.

(5) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 506 sayılı Kanun’un, 1479 sayılı Kanun’un, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu’nun, 2926 sayılı Kanun’un, 5434 sayılı Kanun’un mülga hükümleri ve 5510 sayılı Kanun’un 96. maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından işbu Kanun’un yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir.

Kanun’un 4. maddesinin 6. fıkrası uyarınca;

31.8.2020 tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği hâlde Kanun’un yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan;

a) 18.05.2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne olan aidat borçları asılları ile 03.06.2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 26. maddesinin 23. fıkrası ile 27. maddesinin 7. fıkrası uyarınca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarının tamamının,

b) 07.06.2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’na olan katılma payı, esnaf ve sanatkârların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borç asıllarının tamamının,

c) 01.06.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamının,

ç) 19.03.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asıllarının tamamının,

d) 18.06.2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre ihracatçıların üyesi oldukları ihracatçı birliklerine olan üyelik aidat borçlarının asıllarının tamamının,

birinci taksiti Kanun’un yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının işbu Kanun’un yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

e) Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanun’un yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır.

f) Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

g) Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanun’un yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.

ğ) Baro keseneğinin ve staj kredisi borcunun ödenmemesine bağlı olarak yürütülen levhadan ve sicilden silme işlemleri ile yasal takip işlemleri bu Kanun’un yayımı tarihini izleyen aydan itibaren taksitlerin ödeme süresinin sonuna kadar durdurulur.

h) Vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için bu fıkra hükümleri uygulanır. Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer’i borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

ı) Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili idareler yetkilidir.

İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar ile sermayesinin %50’sinden fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan ve vadesi 31.08.2020 tarihi itibariyle geldiği hâlde işbu Kanun’un yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat payları asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer’ileri yerine Kanun’un yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; Kanun’un yayımı tarihini izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte 3. maddenin 3. fıkrasının (ç) bendi hükümlerine göre hesaplanan katsayı ile birlikte tamamen ödenmesi şartıyla, bu alacaklara hesaplanan gecikme zammı, faiz gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Ancak söz konusu fıkra hükümlerinden yararlanılabilmesi için dava açılmaması ve açılmış davalardan vazgeçilmesi 4. maddenin 9. fıkrası uyarınca şarttır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ve temsilen yönetilen vakıflara ait taşınmazların kiralanması işlemlerinden kaynaklanan ve 31.08.2020 tarihi itibariyle vadesi geldiği hâlde işbu Kanun’un yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan kira bedelleri asıllarının, Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ay sonuna kadar başvuruda bulunulması ve Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen üç ay içinde haklarında açılan dava ve icra takiplerine ilişkin yargılama masrafları ile birlikte tamamen ödenmesi şartıyla, bu alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçileceği 4. maddenin 10. fıkrasında hüküm altına alınmıştır. Anılan fıkra kapsamına giren alacakların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde en fazla on iki ay içinde ve eşit taksitler hâlinde kanuni faizi ile birlikte ödenmek üzere taksitlendirme yapılması mümkündür. Bu takdirde dava ve icra takiplerine ilişkin yargılama masrafları ilk taksit tutarı ile birlikte tahsil edilecektir. Söz konusu fıkra hükümlerinden yararlanılabilmek için yine dava açılmamış olması ve açılmış davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir.

Türk Standardları Enstitüsü’nün işbu Kanun’un yayımı tarihi itibariyle takibe intikal etmiş ve haklarında icra takibi başlatılmış gerçek ve tüzel kişilerden hizmet alanları kapsamında bulunan alacaklarının asıllarının tamamı ile bu alacaklara hesaplanan fer’i alacaklar yerine işbu Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar Türk Standardları Enstitüsü’nün takip ve tahsille görevli birimlerine başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın ilk taksiti işbu Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere Kanun’da belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla bu borçlara hesaplanan gecikme zammı, gecikme faizi, faiz gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. Kanun’un 4. maddesinin 12. fıkrasından yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları birer şart olarak aranmaktadır. 

Ayrıca 4. maddenin 16. fıkrası uyarınca; Kanun kapsamına giren ve 31.08.2020 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup işbu Kanun’un yayımı tarihinden 3. maddenin 1. fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru tarihine kadar kesinleşen ve bu tarihe kadar başvuruda bulunulan ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden başvuru tarihine kadar geçen süre için aylık %0,35 oranında hesaplanacak tutarın, 3. madde hükümlerine göre ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Sonuç

Kanun ile birlikte; gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ve Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçlarının yapılandırılması imkânı getirilmiş olup belediyelerin tasarrufuna bırakılan taşınmaz kiralamaları ile irtifak hakkı tesisinden kaynaklanan alacaklar ile gecikme faizleri, gecikme zamları ve trafik para cezaları gibi idari para cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırmanın kapsamına alınmıştır. Ayrıca Kanun ile birlikte vergi borçlarının yapılandırılarak iki ayda bir ve azami 18 taksit ile ödenmesi imkanı getirilmiştir.

Kanun’un tam metnine ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201117-1.htm


Benzer Makaleler

Kasım 2020 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Zamanaşımı Süreleri
Kasım 2020 Limited Şirket Ortaklarının Amme Borçlarından Sorumluluğu