Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu Erdemir & Özmen Avukatlık Ortaklığı olarak (“Erdemir & Özmen”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu") ve ilgili sair mevzuata uygun şekilde; hizmet alıcılarımızın (müvekkillerimizin), potansiyel müvekkillerimizin, çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın, çalışan adaylarımızın, stajyerlerimizin, tedarikçi çalışanlarının ve yetkililerinin, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcıların ve fiziki olarak işyerlerimizi ziyaret eden kişilerin kişisel verilerini ve çalışanlarımızın özel nitelikli kişisel verilerini (bundan sonra birlikte “kişisel veriler”) toplamakta, işlemekte, saklamakta, gerektiğinde aktarmakta ve mevzuatın öngördüğü süreler sonunda bu kişisel verileri imha etmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle Veri Sorumlusu olarak, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuat tarafından öngörülen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

İşbu Aydınlatma Metni ile Veri Sorumlusu olarak, KVK Kanunu’na ve ilgili mevzuata uygun şekilde kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik faaliyetlerimiz ile ilgili bilgi vermeyi amaçlıyoruz.

TANIMLARAçık Rıza:

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

İlgili Kişi:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; müvekkiller, çalışanlar, çalışan adayları, iş ortaklarının yetkilileri, vb.

Kişisel Veri:

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi vb.

Kişisel verilerin işlenmesi:

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Özel Nitelikli Veri:

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli veriler.

Veri Sorumlusu:

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

I. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ İŞLİYORUZ?

Yukarıda anılan kişi gruplarının kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, müvekkil işlem, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, santral hatlarından yapılan telefon görüşmelerine ilişkin kayıtlar, sağlık bilgileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerini (Erdemir & Özmen’i ilgilendirmesi ve/veya iş/hizmet süreçlerini aksatması durumunda) işlemekteyiz.

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Yukarıda sayılan kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin sürdürülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müvekkil ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, müvekkil memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, bunlara ilişkin analiz çalışmalarının yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikâyetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, ücret politikasının yürütülmesi, hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla işlenebilecek ve gerektiğinde mevzuata uygun şekilde üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

II. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup yasal yükümlülüklerimiz, sözleşmelerin ifası ve meşru menfaatlerimiz gereği KVK Kanunu’nun 8. maddesi kapsamında yurt içinde bulunan, hukuki, mali ve teknik denetimler amacıyla iş ortaklarına, avukatlarına, yetkili mahkeme ve/veya icra daireleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına, bankacılık, yazılım, sigorta, IT ve internet hizmeti aldığımız şirketlere ve tedarikçi firmalara mevzuata uygun şekilde aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz sayılan durumlar ve mevzuatın izin verdiği haller haricinde üçüncü kişilerle açık rızanız alınmaksızın paylaşılmayacak ya da üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan işleme amaçlarının yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli ve hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara KVK Kanunu’nun 5., 6., 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde ve bu hükümlere uygun olarak bu konuda açık rızanız aranmaksızın yurt içine ve yurt dışına aktarılabilecektir.

III. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Erdemir & Özmen Avukatlık Ortaklığı tarafından mevzuata uygun şekilde ve gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle; elektronik ortamda veya basılı dokümanlar aracılığıyla otomatik yöntemlerle ya da otomatik olmayan yollarla toplanabilmektedir. Belirtilen şekilde toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri uyarınca:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası olmaksızın özel nitelikli verilerin işlenebilmesi 

hukuki sebeplerine dayanılarak açık rızanız olmaksızın işlenebilecek; aksi takdirde açık rızanız alınacaktır.

IV. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN KİŞİLERİN HAKLARI NELERDİR?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmişse buna dair bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda silinmesini yahut yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin KVK Kanunu’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptirler.

Yukarıda belirtilen hakları kullanmak istediğiniz takdirde taleplerinizi; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Erdemir & Özmen’e daha önce bildirilen ve Erdemir & Özmen’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla bizlere iletebilirsiniz. 

Haklarınızı kullanımda kolaylık olması açısından ilgili taleplerinizi buraya tıklayarak ulaşılabileceğiniz Başvuru Formu aracılığıyla ıslak imzalı olarak elden veya iadeli taahhütlü mektupla Levent Mahallesi, Beyaz Karanfil Sokak, No:9 Beşiktaş/İstanbul/Türkiye adresine ulaştırmanız ya da güvenli elektronik imza, mobil imza veya bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@erdemirozmen.com uzantılı elektronik posta adresine konu kısmında “Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi” ifadesi ile iletmeniz rica olunur.

Başvuruda; ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenmelidir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Erdemir & Özmen Avukatlık Ortaklığı’na yukarıdaki şekilde iletmeniz durumunda Erdemir & Özmen Avukatlık Ortaklığı talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarife Hükümleri geçerli olacaktır.

Saygılarımızla,

ERDEMİR & ÖZMEN AVUKATLIK ORTAKLIĞI