Makaleler

Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Uyarınca A Tipi Ve B Tipi Poliklinikler

Mart, 2024, ERDEMİR&ÖZMEN AVUKATLIK ORTAKLIĞI

Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Uyarınca A Tipi Ve B Tipi Poliklinikler

15 Şubat 2008’de yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik (‘Yönetmelik’) maddelerinde zaman içerisinde oldukça geniş çaplı değişiklikler yapılmıştır.

Değişikliklere göre, 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’e göre ve Yönetmelik’in yürürlüğe giriş tarihine kadar açılıp ruhsatını alan tüm poliklinikler B-tipi poliklinik olarak sınıflandırılmıştır. Bu tarihten sonra B-tipi poliklinik açılmayacak olup, yönetmelikte gösterilen asgari şartları sağladıkları takdirde A-tipi poliklinikler açılabilecektir. Ayrıca, yönetmelikte bahsi geçen koşullar sağlandığı takdirde B-tipi poliklinikler A-tipi poliklinik haline gelebilecektir. Bu düzenleme, özel sağlık kuruluşlarının poliklinik hizmetlerine ilişkin sınıflandırma ve dönüşüm süreçlerini belirlemeyi amaçlamaktadır.

11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklik ise Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliklerden sadece birisi olmakla; söz konusu değişiklik kapsamında tıp merkezleri, dal merkezleri ve polikliniklerle ilgili düzenlemeler öne çıkmaktadır.

Yönetmelik değişiklikleriyle birlikte, tıp merkezleri, dal merkezleri ve polikliniklerin faaliyetlerini yürütürken uymaları gereken standartlar güncellenmiş ve sağlık hizmeti sunumunda etkin bir düzenleme sağlanmıştır.

A – Tipi Poliklinik Açmak İçin Gerekli Olan Koşullar

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in 12. Maddesi’nin 4. Fıkrası;

“A tipi poliklinikler, aşağıdaki şartları taşıyan binalarda kurulur:

a) Müstakil binada değil ise, mutlaka ayrı poliklinik girişi olmak zorundadır.

b) Müstakil binada ise, sağlık kuruluşu kaydının gösterildiği yapı kullanma izni belgesinin olması; müstakil binada değil ise, ilgili mevzuata göre binada poliklinik açılabilmesinin mümkün ve binanın da yapı kullanma izni belgesinin bulunması gerekir.

c) Hizmet birimlerinin aynı bina içerisinde, doğrudan birbiriyle bağlantılı ve bitişik konumda olması zorunludur.”

hükmüne amirdir.

İlgili Yönetmelik maddesi ile A-tipi poliklinik ruhsatı alabilmek için kurulacak binalarda aranan şartlar sıralanmıştır.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'in 12/Ç maddesi, A-tipi Polikliniklerde olması gereken temel tıbbi hizmet birimleri ve bu birimlerin yanı sıra diğer mekânların fiziksel özelliklerini belirtmiştir. İlgili madde uyarınca gereken özellikler kısaca aşağıdaki gibidir;

 • Hasta bekleme salonu: Engellilerin de kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bay ve bayan tuvaleti bulundurulur,
 • Hasta muayene odası olması gereklidir,
 • Acil muayene odası olması gereklidir,
 • Arşiv birimi olması gereklidir,
 • Poliklinik giriş katta değilse, kuruluşun bulunduğu binada hastanın tekerlekli sandalye ile taşınmasını sağlayacak şekilde ilgili mevzuatına uygun asansör olması gerekir,
 • Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair ilgili mevzuata göre yetkili merciinden belge alınması zorunludur,
 • Kuruluşun girişinde tekerlekli sandalye ve sedye girişi için en çok %8 eğimli rampa oluşturulmalıdır,
 • Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde havalandırılır ve yeterli güneş ışığı ile birlikte enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılmaları sağlanır. Merkezî veya kat kalorifer sistemi ve elektrikli ısıtma sistemi ile ısıtılmalıdır,
 • Bebek emzirme ve bakım odası olması gereklidir,
 • Kapılar: Hasta kullanımına ait tüm kapılar sedye ve tekerlekli sandalye geçişine uygun olacak şekilde en az 110 santimetre genişliğinde olması gerekir,

Bu hükümdeki koşulları sağlamayan poliklinikler A-tipi poliklinik ruhsatı alamayacak yahut sahip oldukları B-tipi poliklinik ruhsatlarını A-tipi poliklinik ruhsatına çeviremeyecektir.

Halihazırda Açılmış Olan Polikliniklerin Ruhsat Durumu

Açılmış sağlık kurumlarının durumunu düzenleyen Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in Geçici Madde 2/6. Fıkrası;

“A tipi poliklinik için bu Yönetmelikte öngörülen ruhsatlandırma şartlarını taşıyan ve buna ilişkin belgeleri bulunan mevcut polikliniklerden, Müdürlükçe gerekli belgeler ile şartları taşıdıkları belirlenenlere ruhsat harcı alınmaksızın Ek-2/b’ye uygun olarak A tipi poliklinik ruhsatnamesi düzenlenir.”

hükmüne amirdir.

İlgili Yönetmelik hükmü uyarınca halihazırda açık olan polikliniklerin yönetmelikte öngörülen şartları sağladıkları taktirde ruhsat harcı ödemeden A-tipi poliklinik ruhsatı alabileceği hüküm altına alınmıştır.

16 Ocak 2024 Tarihli Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

16 Ocak 2024 tarihli ve 32431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yeni şartlar getirilmiştir. Söz konusu değişikliklerden bazıları aşağıda sıralandığı şekildedir;

 • Yönetmelik’in 7. maddesinin 1. fıkrası değiştirilmiş olup; Polikliniklerin sadece A ve B tipi poliklinik olarak ruhsatlandırılabileceği düzenlenmiştir.
 • Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile A tipi poliklinik, en az iki tabip tarafından müştereken açılabilen ve işletilebilen, hizmet birimleri doğrudan birbiriyle bağlantılı olacak şekilde oluşturulan ve bu Yönetmelik ile belirlenen asgari şartları taşıyan; B tipi poliklinik ise en az iki tabip tarafından müştereken işletilebilen sağlık kuruluşu olarak tanımlanmıştır ve poliklinikte asgari iki tabip kadrosu bulunacağı belirtilmiştir. Bununla birlikte, iki ve daha fazla kadrosu bulunan polikliniklere bakanlıkça ek kadro verilemeyeceği düzenlenmiştir.
 • Yönetmelik’in 28. Maddesi’ne eklenen hüküm ile; özel sağlık kuruluşlarının tedavi ettiği hastaların; istirahat/iş göremezlik raporlarını, tedavilerinde kullanılan ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına yönelik sağlık raporlarını ve ilgili mevzuat kapsamında sürücü/sürücü adayı sağlık raporlarını düzenleyebileceği,  Bakanlıkça izin verilen haller hariç olmak üzere; usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özel sağlık kuruluşlarının; belirtilenler dışında durum bildirir raporları düzenleyemeyecekleri. özel sağlık kuruluşlarına durum bildirir sağlık raporu düzenleme izninin verilebilmesi için iç hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, genel cerrahi, göz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji veya fizik tedavi ve rehabilitasyon, nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dallarının özel sağlık kuruluşlarının ruhsat/faaliyet izin belgesinde kayıtlı bulunması ve bu branştaki kurul üyesi hekimin de özel sağlık kuruluşunda tam gün esasına göre çalışmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir.
 • Yönetmelik’in 29. maddesinde düzenlenen bilgilendirme ve tanıtım hükümleri yönetmelikten çıkarılmış olup değişiklik sonrası sağlık kuruluşları tarafından yapılacak bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin 29/7/2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.
 • Yönetmelik’in 32. maddesi uyarınca İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerine verilen denetim yetkisi ile alakalı hükümler kaldırılmış olup değişiklik uyarınca Özel sağlık kuruluşlarının EK-6’da yer alan Denetim Sorgu ve İdari Yaptırım Formlarında belirtilen kriterlere göre denetleneceği hüküm altına alınmıştır.
 • Yönetmelik’in Ek Madde 1/14. fıkrası değiştirilmiş olup, poliklinik odası için tanımlanmış gerekli fiziki mekan ve asgari tıbbi donanımın sağlanması şartıyla, poliklinikler bünyesinde estetik amaçlı sağlık hizmetleri sunulabileceği düzenlenmiştir.
 • Gecici Madde 14 uyarınca verilen askı süreleri 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • Yönetmelik’e Geçici Madde 18 eklenmiş ve ilgili madde uyarınca tıp merkezleri, dönüşerek tıp merkezi ruhsatı alabilme şartlarına uyan ancak uzman hekim kadro sayısı en az iki uzmanlık dalında 10'un altında olanlar için verilen 3 yıllık sürenin dolması durumunda, uzman hekim sayılarını 10'a tamamlama zorunluluğu olanların süreleri, 31 Aralık 2024 tarihine kadar (1 yıl) uzatılmıştır.

Sonuç itibari ile; 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler, özel sağlık sektöründe önemli düzenlemeler getirmiştir. Bu değişikliklerle birlikte, tıp merkezleri, dal merkezleri ve polikliniklerin sınıflandırılması, kadro durumu, açılış koşulları ve faaliyet esasları güncellenmiştir. Özellikle, polikliniklerin A-B tipi sınıflandırılması, ruhsatlandırma süreçleri ve açılan polikliniklerin tip değişiklikleri konusunda yeni şartlar belirlenmiştir. 16 Ocak 2024 tarihli değişikliklerle, polikliniklerin sadece A ve B tipi olarak ruhsatlandırılabileceği, uzman hekim kadro sayısının belirli şartlara bağlı olarak düzenlendiği ve denetim süreçlerine ilişkin önemli değişikliklere gidilmiştir. Bu kapsamlı düzenlemeler, özel sağlık kuruluşlarının uyum sağlamalarını ve standartlara ulaşmalarını amaçlamaktadır.

KAYNAKÇA:

1.https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=11969&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

2.https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130711-8.htm

3.https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240116-7.htm

Benzer Makaleler

Kasım, 2023 100 Günden Az Süreli Yapılacak Kiralamaların Turizm Amaçlı Konut Kiralaması Niteliğinde Olmasına Dair Kanuni Düzenlemenin Sınırları