Makaleler

Corona Virus (Covid – 19) Salgını İle Birlikte Getirilen Finansal Düzenlemeler Ve Destek Paketleri

Nisan 2020, Erdemir&Özmen Avukatlık Ortaklığı

Corona Virus (Covid – 19) Salgını İle Birlikte Getirilen Finansal Düzenlemeler Ve Destek Paketleri

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen corona virüsü salgınının ülkemizde de görülmeye başlaması ve sonrasında da hızlı bir şekilde yayılma göstermesi üzerine; ilk olarak bireysel kararlarla kişisel düzeyde, daha sonra özel sektörde ve kamuda da olmak üzere sosyal hayat ve iş hayatında ülke çapında bir izolasyon süreci başlamıştır. Eşzamanlı olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konan yasal düzenlemelerle birlikte önemli tedbirler alınmıştır. [1] [2] [3] [4] Tüm dünyada etkisini etkin bir şekilde gösteren corona virüsü salgınının, salgın neticesinde alınan tedbirler ve sosyal, iş hayatına ilişkin getirilmiş olan kısıtların ticari hayatı doğrudan olumsuz olarak etkilendiği açıktır.

Bütün bu süreçten ticari hayatın olumsuz etkileneceği öngörüsü ile ekonomik hayata olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için Ekonomide İstikrar Paketi başta olmak üzere bazı ekonomik açılımlar yapılmış olup finansal destek anlamında kamu ve özel finans kuruluşlarınca bazı imkânlar oluşturulmuştur.

Vadesinde Ödenmeyen Kredilerin Yasal Takip Hesabına Aktarılma Süresi Uzatılmıştır

Finansal anlamda corona virüsü salgınının olumsuz etkilerine karşı ilk resmi düzenleme Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurulundan gelmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 17.03.2020 Tarihli 8948 Sayılı kararında; [5]

“- Ülkemiz de dâhil olmak üzere birçok ülkeye yayılan COVID-19 salgını neticesinde ekonomik ve ticari faaliyetlerde oluşan aksaklıklar nedeniyle, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddeleri kapsamında kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin, bu Kurul Kararı tarihi itibariyle Birinci ve İkinci Grupta izlenen krediler için 31.12.2020 tarihine kadar 180 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye rağmen İkinci Grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayırmalarına devam olunmasına,

 - Anılan Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin beşinci alt bendinin 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmamasına”

şeklinde karar verilmiştir. Bu karar ile corona virüsü salgını nedeniyle banka müşterilerinin ödeme gecikmelerinde esneklik tanınmış, 31.12.2020’ye kadar geçerli olmak üzere gecikme yaşanan kredilerin takip hesaplarına aktarılma süresi 90 günden 180 güne çıkartılmıştır. Bununla beraber; bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin üçüncü grupta sınıflandırılma şartı kaldırılmıştır.

Düzenlemede herhangi bir kredi ayrımı yapılmamış, kurumsal ve bireysel bütün banka müşterilerinin kullanmış olduğu her türlü krediler için yasal takip hesabına aktarılma süresi uzatılmıştır. Bu düzenleme ile corona virüsü salgını nedeniyle kurum ve kişilerin finansman koşullarının bozulması halinde cebri icra tehdidi ile karşı karşıya kalmalarının kısa vadede ertelenmesi amaçlanmıştır.

Ekonomide İstikrar Kalkanı Paketi İle Birçok Ekonomik Tedbir Öngörülmüştür

BDDK tarafından yapılan düzenleme sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından 18.03.2020’de açıklanan Ekonomide İstikrar Kalkanı Paketi’nde reel sektöre yönelik finansal destek verileceğine ilişkin başlıklara yer verilmiştir. Bu başlıklar incelendiğinde;

1- Corona virüsü salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacaktır.

2- İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansman destek verilecektir.

3- Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecektir.

4- Kredi Garanti Fonu (KGF) limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılarak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verilecektir.

5- Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınması teşvik edilecektir.

6- 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10’a düşürülecektir.

7- Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesi sağlanacaktır.

şeklinde reel sektörün finansal anlamda olumsuz etkilenmesini önlemeyi ve azaltmayı amaçlayan tedbirlerin alınacağı belirtilmiştir.

Kredi Borcu Ödemelerinin 3 Aylık Süre ile Ertelenmesi ve Gerektiğinde Bunlara İlave Finansman Desteği Sağlanması Kararı Alınmıştır

Öncelikli olarak nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz ödemelerinin 3 aylık süre ile ötelenmesi amaçlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan bu açıklamanın ardından Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank gibi kamu bankaları başta olmak üzere, özel bankalar tarafından; müşterilerin talepleri halinde taksit ödemelerinin ötelenebileceği ya da yeniden yapılandırılabileceğine ilişkin duyurular gerçekleştirilmiştir. Ancak belirtmemiz gerekmektedir ki, her banka bu uygulamayı kendi inisiyatifinde ayrı şartlara tabi tutmuştur. Bu şartların neler olduğu hususunda ilgili bankadan bilgi alınması gerekmektedir.

Vatandaşlar, Belli Sektörler Ve Meslekler İçin Uygun Kredi Paketleri Sunulması Ve Kullandırılacak Kredi Tutarının Artırılması Kararı Alınmıştır

Taksitlerin ötelenmesinin yanında bu süreçte firmalara ve vatandaşlara uygun ve avantajlı kredi paketlerinin sunulması, Esnaf ve Sanatkarların Halkbank’a olan kredi borçlarının 3 ay ötelenmesi, ihracattaki geçici yavaşlığın etkilerinin azaltılması için stok destek kredilerinin verilmesi, konut kredilerindeki kredilendirme oranlarında artırıma gidilmesi gibi çeşitli alanlarda gerçek ve tüzel kişilerin mevcut nakit birikimlerin azalmaması, ayrıca doğacak nakit ihtiyacının kolay karşılanması ve sektörel anlamda yaşanacak durgunluğun etkilerinin azaltılmasına dair adımlar atılmıştır. Nitekim yine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaları takiben kamu ve özel bankalar tarafından kredi paketleri duyurulmaya ve başvuruları alınmaya başlanmıştır.

Kredi Garanti Fonu’nun Toplam Kefalet Limiti Ve Yararlanıcılar Bazında Da Faydalanabilecekleri Limitler Artırılmış, Kredi Garanti Fonu Destekli Kredilerin Yeniden Yapılandırma Kapsamı Genişletilmiştir

Kredi Garanti Fonu hakkında ise 30.03.2020 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ve 2325 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar düzenlemesi yapılmış ve bu düzenleme ile;[6]

-  Kredi kefaleti kullanan işletmeler, 6183 sayılı AATUHK m. 22/A maddesi ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 90 ıncı maddesinin 6 ıncı fıkrası kapsamında aranacak koşullar düzenlemeden çıkartılmıştır. Ayrıca işletmelerin vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun bulunmamasına ilişkin koşulun 31.12.2020 tarihine kadar aranmayacağı belirtilmiştir. Bu sayede vergi ve prim borcu olan işletmelere de 31.12.2020 tarihine kadar, kredi kefaleti başvurusunda bulunma imkânı sağlanmıştır.

-  “Her bir yararlanıcı için kefalet limiti; gerçek kişi yararlanıcılarda azami 100 bin TL, KOBİ Tanımını haiz yararlanıcılarda 35 Milyon TL (Önceki Hali 25 Milyon TL), KOBİ Tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise 250 Milyon TL (Önceki Hali 200 Milyon TL) olmak üzere Bakanlık tarafından belirlenir.” şeklinde düzenleme yapılarak gerçek kişi yararlanıcılar için 100 bin TL limiti öngörülmüş, diğer yararlanıcılar için de kefalet limitlerinin artırılmasına karar verilmiştir. Aynı kararın Geçici 7. Madde düzenlemesi ile 31.12.2020’ye kadar kefalet limitleri KOBİ’ler için 50 milyon TL’ye; KOBİ dışında kalan yararlanıcılar için 350 milyon TL’ye kadar çıkartılmıştır. 31.12.2020 sonrasında maddenin başında belirttiğimiz limitler geçerli olacaktır. Bu limit artırımının da reel sektörde nakit akışında sorun yaşayan gerçek ve tüzel kişilere önemli ölçüde bir katkısının olacağı açıktır.

-  Kararın 4 üncü maddesinin 2 inci fıkrasının b bendinde yer alan limit 250 milyar TL’den, 500 milyar TL’ye çıkartılmıştır. Bu düzenleme ile Kredi Garanti Fonu toplam destek limiti 250 Milyar TL’den 500 Milyar TL’ye çıkartılmıştır. Aynı şekilde Müsteşarlık tarafından Kuruma aktarılabilecek kaynağın limiti 25 Milyar TL’den 50 Milyar TL’ye çıkartılmıştır. Bu sayede sağlanan kefaletlerin toplam tutarı iki katına çıkarılmış, bu süreçte gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçları olan nakit tutarlara ulaşımının kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

- Kredi Garanti Fonu destekli kredilerin anapara ödemesiz dönemlere ilişkin faiz ödemelerinin tahakkuk ve tahsili hakkında yapılan düzenlemeye göre; “Ödemesiz döneme ilişkin faizlerin azami 1 yıllık dönemler sonunda tahakkuk ve tahsil edilmesi esastır” şeklindeki düzenleme, “Ödemesiz döneme ilişkin faizlerin azami 1 yıllık dönemler sonunda tahakkuk edilmesi esas olup, ihtiyaç duyulması halinde ödemesiz döneme 1 ay ilave yapılabilir.” şeklinde değiştirilmiş ve bu hususta da bir esneklik getirilmiştir.

-  Aynı zamanda mevcut düzenlemede Kredi Garanti Fonu destekli kredilerin azami vade süresi kredi türüne göre değişkenlik göstermek üzere 5 yıl ve 10 yıl olarak belirlenmiş ve bu kredilerin yeniden vadelendirilmesi ve yapılandırılması halinde azami olarak belirlenen bu sürelere en fazla 36 ay ilave edilebileceği öngörülmüştür. Bu düzenleme korunmuş, ek olarak iseKredi veren, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere bireysel krediler ve işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak kaydıyla birden fazla yapılandırma yapabilir, kredi vadesini değiştirebilir. Yapılandırma durumunda ödemesiz dönem bu bentte tanımlanan azami süreler (Bireysel ve işletme kredilerinde azami 1 yıl, yatırım kredilerinde azami 3 yıl) kapsamında en fazla 24 ay olarak uygulanır. Yapılandırma durumunda da ödemesiz döneme ilişkin faizler azami 1 yıllık dönem sonunda tahakkuk ettirilir.” şeklinde düzenleme getirilmiştir. Bu ekleme ile birlikte, kredilerin belirlenen azami vade sürelerine uymak koşulu ile birden fazla yapılandırılabilmesi ve vadelendirilmesi bankaların tasarruflarına sunulmuştur.

Görüldüğü üzere Kredi Garanti Fonu kefaletli olarak kullanılacak kredilerde gerek Kredi Garanti Fonu Kefalet Limitinin, gerekse de yararlanıcılar özelindeki limitlerin artırılmış olması, ayrıca yeniden vadelendirme ve yapılandırma imkânlarının genişletilmiş olması, Kredi Garanti Fonu’ndan yararlanmak adına belirlenmiş olan, Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu bulunmadığına dair ön şartın 31.12.2020’ye kadar kaldırılmış olması gibi kolaylık ve imkânların sağlandığı görülmektedir.

Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından “Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesi sağlanacaktır.” şeklinde açıklama yapılmışsa da henüz bu hususta bir yasal düzenleme yapılmamış olduğu görülmektedir. Ancak yapılan finansal destek düzenlemeleri ile bu sürecin nakit akış desteği sağlanarak kredi borçlularının ödemelerini zamanında yapmalarının amaçlandığı görülmektedir.

Gıda Sektöründe Üretimin Devamlılığını Sağlamak Adına Düşük Faizli Yatırım Ve İşletme Kredilerinin Kullandırılmasını Öngören Düzenlemeler Yapılmıştır

25.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım Ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği[7] ile tarım ve hayvancılık sektöründe üretimin devamını sağlamak adına, düşük faizli yatırım ve işletme kredisi imkânlarından faydalanmaları amacıyla yasal düzenleme yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme ile corona virüsü salgını sürecinde en temel ihtiyaç olan gıda üretiminin devamlılığının sağlanması adına nakit destek verilmesinin amaçlandığı görülmektedir.

Kredi Kartı Faiz Oranları Ve Kredi Kartı Borcu Asgari Ödeme Oranları Düşürülmüştür

28.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ[8] ile birlikte kredi kartı işlemlerinde uygulanacak olan akdi faiz ve gecikme faizi azami oranları düşürülmüştür. Bu tebliğe göre;

- Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25

-  Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,00

olarak düzenlenmiş,

- Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55

- Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,30

olarak düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeyle beraber, yine 28.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik[9] ile birlikte

Kredi kartlarına ilişkin olarak Ödenmesi gereken asgarî tutarın Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine,

- Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirlemeye ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak kredi kartı limitine ilişkin bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye yetkilidir.

düzenlemeleri yapılarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna kredi kartı limiti ve kredi kartı asgari dönem borcunun belirlenmesi için sınırlı bir şekilde yetki verilmiştir. Bu yetkilendirme sonrasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 30.03.2020 tarihli ve 8975 Sayılı Kararıyla;[10]

- Kredi kartlarında asgari tutarın dönem borcunun yüzde yirmisi olarak belirlenmesine dair karar oluşturulmuştur.

Bu düzenleme ile kredi kartı asgari ödeme tutarı düşürülerek, bu süreçte kredi kartı sahiplerinin nakit sıkıntılarının azalması için bir önlem daha alınmıştır. Ayrıca ayni tarih ve sayılı karar ile Kurul tarafından;

- “Bankaların, COVID-19 salgını nedeniyle içinde bulunduğumuz koşullar da dikkate alındığında, 31.12.2020 tarihine kadar kart borçlarını öteledikleri süre boyunca kart hamillerinden asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine,”

şeklinde düzenleme getirilmiş ve 31.12.2020 tarihine kadar, borç ödemelerinin ötelenmesi hususunda Bankalara yetki verilmiştir. Ancak bu düzenleme kesin ve bütün bankaların uymasını gerektiren bir zorunluluk içermemekte olup, BDDK tarafından sadece bankalara bu yönde bir tasarruf yetkisi tanınmıştır.

24.03.2020 Öncesine İlişkin Düzenlemeler Yapılarak Bu Süreçte Geçmişe Yönelik Vadesinde Ödenmemiş Borçlar Ve Karşılıksız Çıkan Çeklere İlişkin Bir Telafi İmkânı Sağlanmıştır

Yukarıda yer verdiğimiz ve açıkladığımız düzenlemeler, corona virüsü salgını nedeniyle önümüzdeki dönemde oluşabilecek ekonomik zorluklara karşı önlem ve destek amacı ile getirilen düzenlemelerdir. Bunun yanı sıra 26.03.2020 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun[11] ile 24.03.2020 öncesine ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler incelendiğinde;

24.03.2020 Öncesinde Ödenmesi Gereken Ancak Ödemesi Gecikmiş Olan Kredi Borçları İle Karşılıksız Çıkan Çek, Protesto Edilmiş Senetler Hakkında Türkiye Bankalar Birliği Merkezinde Tutulan Olumsuz Kayıtların Düzeltilebilme İmkânı Sunulmuştur

Kanunun 48. maddesi ile Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna Geçici 2. madde olarak eklenen hükümle;

-  Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24/3/2020 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçların; ödenmesi geciken kısımların 31.12.2020 tarihine kadar ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından Türkiye Bankalar Birliği Merkezinde tutulan kayıtların dikkate alınmayacağı

düzenlenmiştir.

Yani, 24.03.2020 tarihinden önce ödemesi gecikmiş olan kredi ve kredi kartı borçlarının yahut ödeme günü bu tarih öncesi olan çek ve protesto edilmiş senetlerin gecikmiş olan veya karşılanmamış olan kısımlarının 31.12.2020 tarihine dek tamamlanması ya da yeniden yapılandırılması halinde bu kişilerin bankalar tarafından takibi yapılan ve “Kara Liste” olarak bilinen kayıtlarının olumsuz etkilenmeyeceği, kredi ve finans kuruluşlarınca bu kayıtların dikkate alınmayacağı düzenlenmiştir. Bu halde yukarıda açıklamış olduğumuz düzenlemeler kapsamında yeniden finansman edinerek 24.03.2020 öncesinden kalan borçların da ödenmesi ile kredi sicil notunun düzeltilmesi söz konusu olabilecektir.

Ödeme Günü 24.03.2020 Öncesinde Olup Da Karşılıksız Çıkan Çekler Hakkında Verilmiş Olan, Yargılaması Devam Eden ve Bu Tarihten Sonra Verilecek Olan Mahkûmiyet Kararlarına İlişkin Olarak Hükümlü Hakkında Cezanın Bütün Sonuçları İle Ortadan Kaldırılması İmkânı Getirilmiştir. 

Aynı Kanunun 49. maddesi ile birlikte Çek Kanununa aşağıdaki Geçici 5. madde olarak eklenen hükümle;

- 24.03.2020 tarihine kadar karşılıksız çıkan çekler hakkında yapılan yahut yapılacak olan yargılamalarda verilen cezaların infazına ilişkin düzenleme getirilmiştir. Buna göre verilmiş olan cezaların infazı maddenin yürürlüğe giriş tarihi itibariyle durdurulmuştur. Hükümlünün tahliyesi yapılacak ve tahliye tarihinden itibaren;

-  3 ay içerisinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının %10’luk kısmını,

-  Kalan kısmını ise ikişer ay ara ile 15 eşit taksit ile ödemesi durumunda,

Mahkeme tarafından ceza mahkûmiyetinin bütün sonuçları ile birlikte ortadan kaldırılmasına karar verileceği düzenlenmiştir.

-  3 aylık süre içerisinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının %10’luk kısmının ödenmemesi halinde alacaklının şikâyeti üzerine mahkeme tarafından hükmün infazının devamına karar verileceği,

-  15 eşit taksitin ödenmesi hususunda 1 defaya mahsus taksit ödemesinin aksatılması, aksatılan ödemenin bütün taksitlerin sonuna eklenmesi öngörülmüş, 2. defa herhangi bir taksitin ödemesinin aksatılması halinde ise alacaklının şikâyeti üzerine mahkeme tarafından hükmün infazının devamına karar verileceği

düzenlemiştir.

Görüldüğü üzere, corono virüsü salgını sebebiyle alınan idari ve hukuki tedbirlerin reel sektöre ekonomik olarak olumsuz etkilerinin olacağı Devlet tarafından da kabul edilmiş ve öngörülmüştür. Bu nedenle de Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar ile birlikte diğer kurumlar ve finans kuruluşları bu sürecin ekonomik olarak olumsuz etkilerini en aza indirmek ve sürecin kontrol altında tutulabilmek için düzenlemeler yapmakta ve ekonomik adımlar atmaktadır. 

Corona virüsü salgını sürecinin devamında yeni düzenlemeler yapılması ihtimali yükse olup ayrıca corono virüsü salgını sürecinden bağımsız olarak; 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Geçici 32. maddesi uyarınca finans kuruluşlarına olan borçların “finansal yeniden yapılandırma” kapsamında alacaklı kuruluşlar ile anlaşma sağlanarak yeniden yapılandırılması da mümkündür. Bu hususta detaylı inceleme ve bilgilendirmemizin yer aldığı “5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Geçici 32. Maddesi Uyarınca Finans Kuruluşlarına Olan Borçların Yeniden Finansal Yapılandırma Kapsamında Yapılandırılması Hakkında Değerlendirme” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

 

Kaynaklar:

[1] https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-koronavirus-tedbirleri-konulu-ek-genelge-gonderildi

[2] https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-salgini-ile-mucadele-kapsaminda-lokantalarla-ilgili-ek-genelge

[3] https://www.icisleri.gov.tr/bakanligimiz-81-il-valiligine-koronavirus-tedbirleri-konulu-ek-bir-genelge-daha-gonderdi

[4] https://www.icisleri.gov.tr/65-yas-ve-ustu-ile-kronik-rahatsizligi-olanlara-sokaga-cikma-yasagi-genelgesi

[5] https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/mevzuat_0949.pdf

[6] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200330-8.pdf

[7] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-10.htm

[8] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200328-14.htm

[9] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200328-13.htm

[10] https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/mevzuat_0957.pdf

[11] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm

Benzer Makaleler

Nisan 2020 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Nisan 2020 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Corona Virüsü (Covid-19) Uygulamalarının Değerlendirilmesi